murals graphics
kymo one vanitas
kymo one vanitas
kymo one vanitas
kymo one vanitas
kymo one vanitas
kymo one vanitas
kymo one vanitas
kymo one vanitas

vanitas

Samen met Haerens begrafenissen, kwam het concept naar voor om een grafkist te maken met een persoonlijk ontwerp. Eerst was het vreemd om dit concept te kunnen plaatsen. Maar wanneer een familie besloot deze kist voor de plechtigheid van hun zoon te gebruiken, begreep ik het belang van dit project. Na de familie ontmoet te hebben en het levensverhaal van hun zoon te horen, voelde ik me vereerd iets te kunnen bijdragen aan hun laatste momenten met hem. Hij werd ten onrecht behandeld door ons justitiesysteem en werd steeds misverstaan wat hem er uiteindelijk toe bracht een einde te brengen aan zijn eigen leven.

De inspiratie voor het ontwerp kwam uit klassieke vanitas stillevens. Deze beelden vaak symbolische voorwerpen af zoals: kaarsen, rook, bloemen, zandlopers en boeken. Allen representeren ze een eindige hoeveelheid aan tijd waarin ze bloeien. Het boek staat als het ware symbool voor de verhalen en herinneringen die ons leven vormen. Rond de roos is een doek gedrapeerd, dit symboliseert de genegenheid en liefde die ons omringen. In de zandlopers is een oneindigheidsteken verwerkt, aangezien in dit systeem van eindigheid ook een oneindig element aanwezig is. De zijkanten werden voorzien van een gestileerde maancyclus, dit om het gevoel van de tijd die verstrijkt te versterken.
In het ontwerp werd op het bovenste paneel de plaats voorzien een persoonlijk element toe te voegen. De familie opteerden om hier het symbool van justitie met een streep door te plaatsen, dit om nog een laatste signaal te zenden van het onrecht dat ze voelden doorheen het leven van hun zoon.

Voor dit ontwerp leek enkel een sterk gestileerde werkwijze toepasselijk om een vorm van sereniteit en rust te garanderen. Daartegenover werd wel een heel kleurrijk kleurenpalet gebruikt, geïnspireerd op de mexicaanse traditie omtrent de dood. Hier word sterk gekeken vanuit het perspectief dat de dood een viering verdient.

_
juni 2019


Together with Haerens funerals, we came to the concept to make a coffin with a personal design on it. At first it was a bit strange to wrap my head around this idea. But when a family decided to use this coffin for the ceremony of their son, I realised the importance of it. After meeting the family and hearing the life story of their son, I felt honoured to be able to contribute to their last moments with him. He had been treated unfairly by our justice system and had always been misunderstood which ultimately lead him to ending his own life.

The inspiration for this design came from classical paintings of vanitas still lifes. These often depict symbolic objects such as: candles, smoke, flowers, hourglasses and books. All of these represent a finite amount of time in which they flourish. The book also is a symbol for the stories and memories that make up our life. Around the flower a cloth is draped, symbolising the affection and love that surrounds us. In the hourglasses the infinity symbol is is incorporated, since in this finite system there's also an element of infinity present. On the sides a stylised lunar cycle is painted, to highlight this feeling of time passing by.
In the design the top panel was left blank, so a personal element could be added. The family opted for adding a crossed out symbol of justice, this to send a last signal of the injustice that they felt throughout the life of their son.

For this design only a strongly stylised way of working seemed fitting to guarantee a form of serenity and peace. On the other hand, a very colourful colour pallet was used, inspired by Mexican traditions regarding death, where the perspective is present that death warrants celebration.

_
june 2019